Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Rettigheter og reise/ transport

Som synshemmet kan du ha rettigheter innenfor offentlige ordninger som gjør hverdagen enklere, vi viser deg veien.

Velferdsrettigheter

Som synshemmet vil man kunne ha rettigheter innenfor offentlige ordninger som gjør hverdagen enklere. Det kan være ordninger som kompenserer for ekstrautgifter du får som synshemmet, ….
...skal kompensere for utgifter du får som synshemmet. Nedenfor er noen av disse listet opp. Synskontakten i kommunen din, fastlegen eller Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling kan hjelpe deg med å skrive og sende inn søknader om støtte.

Her kan du lese om:

  • Søknad om hjelpemidler
  • Opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Tilskudd til småhjelpemidler
  • Førerhund
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad

Søknad om hjelpemidler

Du kan søke om hjelpemidler fra Nav hjelpemiddelsentral, så lenge du er klassifisert som blind eller svaksynt i henhold til Verdens Helseorganisasjons kriterier. Andre synsmessige forhold kan også utløse rett til hjelpemidler. Synshemmingen må være varig, det vil si over to år, og dokumenteres av øyelege eller optiker i søknaden. I søknaden må du også redegjøre for at hjelpemidlene er nødvendige og hensiktsmessige i enten jobbsammenheng eller dagliglivet. Synskontakten i kommunen er bindeleddet mellom deg og Nav hjelpemiddelsentral. Søknadsskjema for hjelpemidler finnes på Nav sine nettsider.

Her kan du lese om noen av de vanligste hjelpemidlene.

Opplæring i bruk av hjelpemidler

Du kan søke om opplæring samtidig som du søker om hjelpemidler. Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gi opplæring, kan de få veiledning fra hjelpemiddelsentralen.

Tilskudd til småhjelpemidler

Det finnes en rekke småhjelpemidler som forenkler hverdagen. Du kan søke om et tilskuddsbeløp på 2020 kr til anskaffelse av rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Du kjøper selv inn hjelpemidlene når tilskuddet er innvilget. Søknaden kan skrives i samarbeid med kommunens helsetjeneste og bør inneholde en beskrivelse av funksjonsutfordringer og hvilke hjelpemidler du har behov for.

Førerhund

En førerhund regnes som et hjelpemiddel og både blinde og svaksynte kan søke om det. Det ligger målrettet arbeid bak avlen, utvelgelsen og opptreningen av valpene som kvalifiserer til å bli førerhunder.

Du søker om førerhund via Nav Hjelpemiddelsentral. Du må dokumentere en varig synsnedsettelse og behovet for hjelp når du ferdes ute, samt ha kunnskap i mobilitet.
Din egnethet som førerhundbruker, vil bli vurdert før hjelpemiddelet eventuelt innvilges. Du kan lese mer om førerhunder her på våre nettsider.

Grunnstønad

Grunnstønaden skal helt eller delvis dekke visse ekstrautgifter du kan få som direkte følge av synshemmingen. Det er blant annet drift av tekniske hjelpemidler, slitasje på klær, transport (hvis du er under 70 år) og førerhundhold. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter. Grunnstønaden er delt inn i seks satser. Grunnstønaden er skattefri og blir utbetalt en gang i måneden. Søknadsskjema og informasjon finnes på Navs sider.

Hjelpestønad

En person som er blind etter WHOs kategori 4 eller 5 har rett til hjelpestønad. Hjelpestønaden betales ut en gang i måneden og er skattefri.
Søknadsskjema finnes hos Nav og Blindeforbundet kan bistå med utfylling av søknaden.

Forhøyet hjelpestønad

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov med vesentlige høyere utgifter enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad. Stønaden gis i tre satser og kriteriene er svært strenge. Søknadsskjema og informasjon finnes på Navs sider.

Andre støtteordninger

Terapiridning

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) gir bidrag til terapiridning (ridefysioterapi) når visse vilkår er oppfylt. Bidraget gjelder for personer med funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører frem til en rimelig grad av fysisk utfoldelse. Du kan lese mer på siden om ridefysioterapi på helsenorge.no.

Støtte til tilpasning av bolig

Du kan søke Husbanken eller Nav hjelpemiddelsentral om støtte til tilpasning av egen bolig. Tilpasningen omfatter blant annet økt belysning, kontraster, lysskjermer og andre former for fysisk tilrettelegging.
Medlemsfordeler og rabatter gjennom medlemskap i Blindeforbundet

Som medlem av Norges Blindeforbund, får du en rekke rabatter på produkter og tjenester, du finner oversikten her.

Praktisk hjelp

Som synshemmet kan man ha rett til en rekke sosiale tjenester.

Som synshemmet kan man ha rett til en rekke sosiale tjenester. Dette omfatter bla støttekontakt, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Søknad sendes til kommunen. Ev avslag klages til Fylkesmann.

Brukerstyrt assistanse

BPA innvilges de som har et sammensatt bistandsbehov og som trenger en mer fleksibel ordning enn det som ytes gjennom tradisjonelle sosiale tjenester. Ved innvilgning av BPA vil man selv kunne bestemme når timene som er innvilget skal brukes.

Den som får innvilget BPA vil selv være arbeidsleder for sin assistent, men det er ikke et vilkår at man klarer å fylle rollen som arbeidsleder. Hvis man fyller de andre vilkårene for BPA vil oppgaven som arbeidsleder kunne utføres av andre.

Det kan søkes om BPA gjennom kommunen.

Avlastningstiltak

Er en tjeneste for de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten vil kunne avlaste omsorgsgiver og øvrig familie.

Støttekontakt

Innvilges personer eller familie som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontakten vil kunne yte praktisk bistand til tilrettelegging av aktiviteter i dagliglivet.

Individuell plan

Dersom du har behov for koordinering av tjenester kan dette gjøres ved hjelp av individuell plan, for mer informasjon, ta kontakt med NAV Lokalt.

Reise og transport

Blinde og svaksynte skal også kunne reise og benytte seg av kollektivtransport på lik linje med alle andre, for å leve aktive og selvstendige liv.
Å reise kollektivt på lik linje med andre, handler om å få være aktiv i dagliglivet og å ta selvstendige valg. Et tilfredsstillende transporttilbud er en forutsetning for å oppnå samfunnsmessig likestilling.

Pasientreiser med taxi

Taxi til og fra sykehus, øyelege og fysioterapeut er tilrettelagt transport. Vi hører om opplevelser hvor en blir nektet å ta med førerhund og egen ledsager, eller der det er forsinkelser i transporten. For å få en forhåpentligvis tryggere reise, er det noen forhold du bør være klar over og bevisst på. Les mer her.

Tilrettelagt transport (TT)

Tilrettelagt transport (TT) er for mange synshemmede helt nødvendig for å leve et aktivt og selvstendig liv. TT-ordningen er en transporttjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av bil eller kollektivtransport. Transporten fungerer som oftest med drosje og gjelder fritidsreiser.

I dag organiseres fritidsreiser av fylkeskommunen og tilbudet varierer. Du kan søke om TT via ditt lokale NAV-kontor.

Arbeids- og utdanningsreiser

Hvis du har varig funksjonshemming og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlig kommunikasjon kan du søke NAV om støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

I dag er personer som går på varig tilrettelagt arbeid eller mottar 100% uførepensjon unntatt fra ordningen.

Ta kontakt med NAV kontoret ditt for informasjon og søknad.

Honnørkort gir rabatt

Honnørrabatt blir gitt for innenlands reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Rabatten gjelder uansett reiseavstand, og gir rett til 50% prisreduksjon på enkeltbillett. Honnørpris for synshemmede på offentlig transport er ikke lovfestet, men kan tildeles dersom du har honnørkort. Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling kan utstede honnørkort etter visse kriterier.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ta med seg en ledsager, uten ekstra kostnad. Beviset kan benyttes på kultur og fritidsarrangementer og på offentlige transportmidler.
Søknad om ledsagerbevis sendes til din kommune eller bydel. I søknadsprosessen er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Reiseassistanse

Fly

Informer flyselskapet om behov for assistanse så snart du har kjøpt billetter, og senest 48 timer før. Du må også kontakte assistansetjenesten ved flyplassen og melde assistansebehovet innen 48 timer. Bestiller du senere kan de ikke garantere at du får hjelp. Ring inn og meld fra om at du er på vei rundt 20 minutter før ankomst til flyplassen.

For å bestille assistanse ringer du:
Bergen lufthavn, Flesland: 417 06 616
Harstad/Narvik lufthavn, Evenes: 417 06 853
Kristiansand lufthavn, Kjevik: 417 06 300
Oslo lufthavn, Gardermoen: 64 82 19 00
Stavanger lufthavn, Sola: 417 06 503
Tromsø lufthavn, Langnes: 67 03 47 01
Trondheim lufthavn, Værnes: 417 06 726

Opplysninger som trengs ved bestilling av assistanse: Navn, telefonnummer, assistansebehov, dato, møtetidspunkt, reise med/til og avgangstidspunkt

Tog

Bane NOR har egen assistansetjeneste, telefon 477 70 098 (tast 2), assistanse@banenor.no
Assistansen må bestilles senest 24 timer før for å sikre at du får den assistansen du trenger.

Tilbudet gis ikke ved alle stasjoner, du kan finne oppdatert informasjon over stasjoner på Bane Nor sine nettsider. Konduktørene skal være behjelpelig med av- og påstigning.

Buss

Oslo bussterminal har egen assistanseordning, telefon 23 00 24 01. De ber deg ta kontakt 24 timer før avreise.

Nyttige mobilapper

EnTur er en app hvor du kan kjøpe billetter til kollektivtransporten i hele Norge. De bistår også i forhold til avvik i kollektivtrafikken og kjøp av billetter til Interrail og utenlandsturer. Telefon kundesenter 61 27 90 88, www.entur.no.
Mange synshemmede har nytte av ulike apper for å kunne navigere seg rundt, som for eksempel Google maps, BlindSquare, Tripadvisor.

Nyttige steder å oppsøke informasjon

Det er alltid viktig å holde seg oppdatert på ditt reisemåls regler og rutiner.
På regjeringen.no finnes det en alfabetisk liste over forskjellige land og deres eventuelle innreisevilkår.

Du finner mer informasjon via helsenorge.no og reiseregistrering.no.
Reiser du innenlands kan det være hensiktsmessig å huske legevaktens telefonnummer 116 117.

Pakkeråd

Ta et bilde av bagasjen din. Dersom den blir forsinket eller mistet kan det være lurt å kunne vise bilde til flyselskapet slik at de kan lete etter rett koffert. Ved flyreiser er det også vanlig at du får en bagasje-tag når du sjekker inn bagasjen. Denne inneholder informasjon som benyttes hvis bagasjen skal etterlyses. Husk å merk den godt slik at bussjåfører eller assistansepersonellet kan finne den lett for deg.

Spennende reiseguide

For reisetips og refleksjoner om det å være synshemmet på reise kan du lese Norges Blindeforbund Aust-Agders reiseguide. Elektronisk utgave finner du her.

Førerhund på reise

Som synshemmet har du rett til å ha med deg førerhund på offentlig transportmidler. Førerhund går gratis på tog, buss, bane og fly. Skal du reise med førerhund på fly må du oppgi dette når du bestiller flyreisen.
Førerhund har også lov til å være med i taxi og inn i butikker og restauranter.

Sort labrador retriever på jobb med sele

Sist oppdatert: 27. juni 2024