Interessepolitikk

Norges Blindeforbund har arbeidet interessepolitisk for å få til endringer i samfunnet og for å få samfunnet til å reagere annerledes. Eksempler på dette er slutte å diskriminere, åpne arbeidsmarkedet for flere grupper og arbeide for samfunnsmessig likestilling.

Norges Blindeforbund arbeider med politiske spørsmål opp mot stortingspolitikere, regjering, departement og andre aktuelle parter som for eksempel NHO, LO og andre organisasjoner. I dagens komplekse samfunn er det viktig at vi klarer å nå ut til alle de som har innflytelse på de områdene vi er opptatt av, og at vi søker samarbeidspartnere som gjør oss sterkere.  Vi arbeider blant annet med endring av lovverk, forskrifter, høringer, stortingsmeldinger og standarder som berører synshemmede.

Interessepolitiske saker som Blindeforbundet arbeider med

Sakene interessepolitisk avdeling arbeider med er bestemt av landsmøtet, landsstyre, sentralstyret og utvalgene i Blindeforbundet. Det er de tillitsvalgte i organisasjonen som staker ut veien vår og det er de som bestemmer hvilke områder som skal prioriteres og hvilke retningslinjer og anbefalinger vi skal gi utad. Norges Blindeforbund har to prioriterte satsingsområder som vi arbeider med. Dette er dør til dør transport og IKT og digitalisering. Ut over disse jobber vi med tilgjengelighet til alle områder, det være seg arbeid, utdanning, bygg, transport kultur, idrett osv.

Blindeforbund arbeider interessepolitisk innenfor feltene:

 • Arbeid og sysselsetting.
 • Btgg og uteområder.
 • IKT.
 • Skole og utdanning.
 • Transport.
 • Synstolking og lydteksting.
 • Kultur.
 • Idrett.

Hva har interessepolitisk arbeid ført til?

 • Fått på plass lover og regler som gjør det mulig å endre samfunnet.
 • Fått på plass et generelt forbud mot diskriminering av funksjonshemmede.
 • Påbud om universell utforming av blant annet nye bygg og nye IKT løsninger.
 • Retten til arbeids- og utdanningsreiser.
 • At vi har et pågående forsøk som skal lede til en nasjonal TT ordning.
 • Norge har ratifisert FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Flere og flere aktører innen bygg, anlegg, IKT og transport har skjønt viktigheten av tilgjengelighet

Vi opplever stadig at flere og flere forstår viktigheten av universell utforming og et inkluderende samfunn, hvor synshemmede får ta del på lik linje som alle andre. Det er fortsatt et godt stykke igjen til vi når målet om

Hvis du vet om et område vi burde ta tak i, så ta kontakt med interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund.

Viktige interessepolitiske dokumenter